APP开发网站建设 软件开发 微信开发400电话 网络营销 游戏开发
区域选择
湘潭 |
邵阳 |
长沙 |
衡阳 |
郴州 |
永州 |
怀化 |
益阳 |
常德 |
娄底 |
岳阳 |
张家界 |
株洲 |
湘西 |
区域选择
黑龙江 |
成都 |
浙江 |
江苏 |
陕西 |
山西 |
山东 |
湖南 |
湖北 |
河南 |
河北 |
吉林 |
辽宁 |
云南 |
$(document).ready(function(){ $("#jsddm li").each(function() { $(this).mouseover(function() { $(this).find('ul').css("visibility","visible"); }); $(this).mouseout(function(){ $(this).find('ul').css("visibility","hidden"); }); } ); }); var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?393dd08c675da6734212fece3bb9b631"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
400电话

短信功能

       1.快捷地发送信息:可同时向大量目标发送同一信息,并保证所有目标都能最快地收到。

       2.节减大量的通讯费用:每发送一条信息最高不超过0.10元,并且无通讯费和漫游费,可大大节减客户的电话费等通信费用。

       3.大幅度地提高劳动工作效率:发送信息不需要和所有目标一个个地进行联系,员工或客户查找资料不需要再回到公司,用手机向公司的电脑资料库查询即可。

       4.节省大量的人工:同一信息向成千上万个目标发送,只需一个人在几分钟内就可以完成。 话机短信容量:手机短信息容量指的是手机本身可存储的短信息数量。此项功能方便了短信一族,可将需要保留的短信轻松的保留在手机中。
 
       目前的手机短信息容量主要集中在10条--250条之间,当然也有高端的智能手机的短信息容量会更多。如今这一功能也成为手机的一大买点,以满足消费者的需求。 超长短信:因其手机设计上不同,部分手机支持超长短信的发送,一般手机支持发送短信在70个汉字或140个英文字符(标点作为汉字字符),部分手机可支持到140字或者200字以上不等。但因其网络,实质上是把一条短信拆分70字一条发送,接收时在合并。
$(function(){ var aSlidePage = $('#slide .slide-nav-box a'); var aSlideCon = $('#slide .slide-box li'); var iSize = aSlideCon.size(); var iNow = 0; var timer = null; aSlidePage.each(function(index){ $(this).mouseover(function(){ iNow = index; slideRun() }) }) function slideRun(){ aSlidePage.removeClass('active'); aSlidePage.eq(iNow).addClass('active'); aSlideCon.stop(); aSlideCon.find('b').stop(); aSlideCon.eq(iNow).siblings().animate({ opacity:0 },1000).find('b').animate({ opacity:0, top:-40 },1000); aSlideCon.eq(iNow).animate({ opacity:1 },1000).find('b').animate({ opacity:1, top:-10 },1000); } autoRun(); function autoRun(){ timer = setInterval(function(){ iNow++; if(iNow>iSize-1) iNow=0; slideRun(); },6000) }; $('#slide').hover(function(){ clearInterval(timer); },function(){ autoRun(); }) }) function over(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace(".jpg","_r.jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } function out(obj){ var $obj = $(obj); var url = $obj.css('backgroundImage'); url = url.replace("_r.jpg",".jpg"); $obj.css('backgroundImage',url); } var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?dc072619b9cb78cd868c808c66512fc9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();